Ochrana osobních údajů

 
 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

čl. I.  Obsah a účel dokumentu

  1. V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých našimi klienty a zájemci o naše služby a produkty.
  2. Účelem tohoto dokumentu je seznámit vás (subjekty údajů) s vašimi právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno.
  3. Vážíme si vaší důvěry, se kterou nám své osobní údaje poskytujete a proto již nyní postupujeme při zpracování osobních údajů nejen podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ale nakládání s osobními údaji přizpůsobujeme Nařízení (EU) 2016/679, tj. Obecnému nařízení o ochraně osobních údajů, které vstoupí v účinnost 25.5.2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR.
  4. Jen pro úplnost uvádíme, že údaje, které nám poskytujete, jsou údaji pravdivými a aktuálními a že v případě, kdy dojde v tomto směru ke změně, budete nás o ní bez zbytečného prodlení informovat, abychom i my mohli sjednat nápravu.

čl. II. Správce osobních údajů - kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat

Firma SAPEMA s.r.o., IČ 02883716, se sídlem Průmyslová 1128/7, 50002 Hradec Králové 2 (dále jen správce)

jsme zapsáni v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, sp.zn. 33476,

kontaktní email: archashop@seznam.cz, kontaktní telefon: +420 774 963 655,

naše webové stránky: www.sapema-s-r-o.webnode.cz

čl. III.  Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme

Zpracováváme údaje, které nám sami poskytnete. V konkrétních případech může jít zejména o vyplnění rezervačních údajů v extranetu Booking.com, Penziony.cz a Régio.cz, dále o poskytnutí údajů při přípravě smluv a souvisejících dokumentů a v souvislosti s realizací smluv, při osobním kontaktu, telefonicky, písemně, emailem nebo jinými komunikačními prostředky (sms zprávy, FB,  messenger apod.). Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musíme mít váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracováváme jen s vaším souhlasem.

Osobní údaje, které zpracováváme: Jméno a příjmení, titul, datum narození, věk, rodné číslo, IČ, DIČ, telefoní číslo, email, IP adresu, cookies, informace o objednaných službách, informace o tom, jaké služby jsme vám poskytli, rodinný stav, pohlaví, fotografie, na které jste zobrazeni, údaje o nemovitých věcech, které jsou předmětem obchodu, údaje z veřejných registrů jako jsou Katastr nemovitostí, Justice, Solus, Živnostenský rejstřík, Obchodní rejstřík.

čl. IV. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jak dlouhou dobu a co nás k tomu opravňuje

1. Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností

Abychom s vámi mohli uzavřít smlouvu a dodat vám vámi objednané služby nebo produkty a vést i s tím související komunikaci s vámi, zpracováváme běžné osobní údaje uvedené v čl. III. Oprávněním pro zpracování těchto údajů je přímo plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi námi. Jedná se jak o smlouvy uzavřené písemně, tak i o smlouvu uzavřenou ústně, po telefonu nebo vyplněním a odesláním objednávkového nebo rezervačního formuláře na webových stránkách a naším potvrzením takové objednávky. K tomuto účelu osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu.

2. Zpracování osobních údajů pro plnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů

Abychom dostáli povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví, daňového práva, dále zákona č. 222/2017 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zpracováváme tyto údaje: Jméno příjmení, datum narození, číslo osobního dokladu, adresa, telefoní číslo, email. Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy.

3. Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů našich nebo třetí osoby

Oprávněný zájem pokrývá celou řadu situací. Oprávněným zájmem je ochrana a prokázání našich práv a právních nároků, zejména z uzavřených smluv a nebo způsobené újmy. Pro tyto účely údaje uchováváme po dobu 4 let po ukončení smluvní spolupráce nebo našeho poslevního kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám nároků a zohledněním toho, že se o případném uplatněném nároku nemusíme dozvědět hned v okamžiku uplatnění druhou stranou. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje ze mluv a naší vzájemné komunikace.

4. Zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu

Pokud nejste naším klientem a chtěli bychom vám zasílat nabídky našich služeb a zboží elektronickou cestou, ke zpracování osobních údajů k tomuto účelu je potřebný váš souhlas. Souhlas je možné odvolat, pokud ovšem některé vaše os. údaje zpracováváme na základě jiného právního titulu, budeme pro tyto účely vaše os. údaje zpracovávat i po odvolání vašeho souhlasu.

čl V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

Se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností nám pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Zejména se jedná o spolupracující účetní, daňový poradce, advokátní kanceláře. Se zpracovateli máme uzavřeny písemné smlouvy, ve kterách je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních ůdajů aby vaše údaje zůstaly v bezpečí. Aktuální seznam zpracovatelů najdete zde:

www.ABES.cz

účetní firma

atd.

Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon.

Informace o dalších vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů naleznete v dokumentu Práva subjektu údajů. Jsou to:

1. Právo na přístup k osobním údajům: Jde o právo potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto informacím o jejich zpracování.

2. Právo na opravu osobních údajů: Jde o právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Máte na právo doplnění neuplných osobních údajů a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

3. Právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut): Máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali vaše osobní údaje (GDPR důvody v čl. 17, včetně uvedených vyjímek, kdy se výmaz neprovede).

4. Právo na omezení zpracování: V případech stanovených v čl.18 GDPR máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich os. údajů.

5. Právo na přenositelnost údajů: Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své os. údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné máte právo požadovat přímo předání jinému správci.

6. Právo vznést námitku: V případě zpracování údajů pro účely oprávněných zájmů máte právo vznést námitku proti takovému zpracování, pokud náš oprávněný zájem nebude převažovat nad vašimi zájmy a svobodami.

7. Právo podat stížnost u dozorového úřadu: Pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany os. údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů, bližší informace naleznete přímo na webu UOOU.

V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování vašich osobních údajů u nás, můžete nás kontaktovat na emailu archashop@seznam.cz. Aktuální znění tohoto dokumentu najdete na stránkách 

 https://sapema-s-r-o.webnode.cz/gdpr-ochrana-osobnich-udaju/ 

 

 

 


Toto znění je účinné od 30.4.2018